ZAWIADOMIENIE

Bank Spółdzielczy w Rajczy informuje, że Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Rajcza oraz Gminy Ujsoły odbędzie się w lokalu Banku Spółdzielczego w Rajczy, w dniu 16.05.2023r. o godz. 1400, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Dyskusja i zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału w Ujsołach.
  6. Zakończenie.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rajczy