Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Kiedy jest możliwy i jak go uzyskać?

2022-01-01

Chcesz wcześniej spłacić kredyt hipoteczny lub inne zobowiązanie kredytowe? Masz do tego prawo, co więcej, zgodnie z opinią Rzecznika Finansowego oraz prezesa UOKiK w takim przypadku kredytobiorcy należy się zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Zwrot prowizji bankowej pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy, które możesz przeznaczyć na dowolne cele.

Prowizja za kredyt – czym jest? Czy prowizja od kredytu jest zwrotna?

Prowizja za kredyt hipoteczny, gotówkowy czy konsolidacyjny to obok oprocentowania jeden z głównych parametrów, które wpływają na całkowity koszt kredytu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że koszty kredytowania mogą zostać częściowo zwrócone klientowi przy wcześniejszej całkowitej spłacie zobowiązania lub przy częściowej spłacie zobowiązania w wyniku której skrócony zostanie okres kredytowania. Należy do nich również prowizja, którą uiszcza się z góry przed uruchomieniem produktu lub która podlega kredytowaniu. Jej wysokość może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, dlatego opcja zwrotu jej części powinna Cię zainteresować i stać się swoistą motywacją do podjęcia decyzji o spłacenie na długo przed terminem.

Jeśli zastanawiałeś się, czy opłaca się wcześniejsza spłata kredytu, to powinieneś wiedzieć, że zwrot części prowizji może wpłynąć na wzrost opłacalności takiej operacji. Dowiedz się, ile może wynieść taki zwrot i jak w praktyce można odzyskać środki z banku.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego

Według przepisów polskiego prawa kredyt konsumencki to zobowiązanie finansowe pomiędzy klientem fizycznym a bankiem. Aby mieściło się ono w definicji, jego wartość nie może być wyższa niż 255 550 zł lub równowartość tej sumy w obcej walucie. Środki nie powinny mieć związku z działalnością gospodarczą.

Kredytem konsumenckim mogą być pożyczka, kredyt gotówkowykredyt konsolidacyjny gotówkowy, kredyt ratalny z oprocentowaniem wyższym niż 0, kredyt celowy, np. samochodowy. Nie są nim natomiast kredyt studencki, bo ma on oprocentowanie niższe niż powszechnie stosowane, czy też kredyt ratalny 0%.

Czy przy wcześniejszej spłacie takiego zobowiązania należy się zwrot prowizji czy jednak w tym przypadku nie masz szans na odzyskanie części pieniędzy wpłaconych na konto banku?

Kredyty konsumenckie są uregulowane Ustawą o kredycie konsumenckim – w przypadku spłaty całości zobowiązania przed terminem określonym w umowie całkowity koszt ulega obniżeniu z uwagi na to, że niektóre koszty związane są z okresem kredytowania.

Jeśli więc konsument pokrył z góry koszty opłat, które byłyby normalnie pobierane w następnych miesiącach, to ma prawo ubiegać się o proporcjonalny zwrot od banku.

Zgodnie z metodą liniową instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa, a następnie mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres spłaty. Wynik jest kwotą należną konsumentowi tytułem zwrotu za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Posiadacz kredytu hipotecznego może uzyskać zwrot za wcześniejszą spłatę, tego typu produkt określony jest – ustawą o kredycie hipotecznym – możliwość zwrotów dotyczy umów zawartych od 22.07.2017r. Mówi ona o prawie kredytobiorcy do częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty zobowiązania w dowolnym momencie oraz do uzyskania zwrotu kosztów za okres skrócenia.

Osobom, które wzięły kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym przed dniem 22 lipca 2017 roku – nie  przysługuje zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Zwrot prowizji

W zależności od tego, kiedy została zawarta umowa o kredyt konsumencki, inny jest tryb ubiegania się o zwrot części prowizji i innych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania finansowego. 

Jeśli zawarłeś umowę o kredyt konsumencki od 18 grudnia 2011 roku włącznie i dokonałeś całkowitej wcześniejszej spłaty zobowiązania do 11 września 2019 roku, złóż lub wyślij do Banku Spółdzielczego w Rajczy wniosek o dokonanie zwrotu prowizji. Bank nie posiada wzorca wniosku. Państwa pismo skierowane do Banku w tym zakresie powinno zawierać: miejscowość             i dzień złożenia wniosku, dane Kredytobiorców wraz z podaniem nr PESEL, adres zamieszkania,  nr umowy kredytowej, daty zawarcia  umowy, której spłata dotyczy, data przedterminowej spłaty kredytu, wskazanie nr rachunku na który Bank ma dokonać zwrotu należnej prowizji,  prośba o rozliczenie oraz zwrot kosztów  oraz podpisy Kredytobiorców. W razie pytań, wątpliwości – prosimy o Kontakt z Pracownikami Banku, którzy udzielą Państwu niezbędnych Informacji. Do rozliczenia dojdzie w ciągu 14 dni – od dnia złożenia wniosku.

Natomiast zwrot prowizji realizowany jest automatycznie przez Bank, jeśli zawarłeś umowę o kredyt konsumencki od 18 grudnia 2011 roku włącznie i dokonałeś całkowitej wcześniejszej spłaty zobowiązania po 11 września 2019 roku. Do rozliczenia dojdzie automatycznie (w ciągu 14 dni), nie musisz też składać w tym zakresie żadnej dyspozycji w Banku.