Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Udostępniliśmy możliwość złożenia wniosku o subwencję w systemie Internet Banking.

Wnioski o subwencję finansową będziemy przyjmować od 15 stycznia 2021 do 28 lutego 2021.

 

O subwencję mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą działalność w ramach wybranych branż: gastronomiczna, rozrywkowa, fitness, sprzedaży detalicznej, targowej, edukacyjnej, szkolnej, drukarskiej, transportowej. Sprawdź aktualną listę branż objętych programem.
 • zanotowali spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII 2020 r. lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

 

Reprezentacja firmy:

Jeśli wniosek będzie składała osoba nieumocowana zgodnie z CEIDG/KRS, gdy reprezentacja firmy jest wieloosobowa lub gdy wniosek jest składany na rzecz Spółki Cywilnej, załącz na wniosku pełnomocnictwo podpisane elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi zgodnie z reprezentacją, a w przypadku Spółek Cywilnych przez wszystkich jej wspólników.

W takim przypadku pobierz i załącz Pełnomocnictwo  oraz zapoznaj się z Instrukcją jego wypełnienia.

 

Przed złożeniem wniosku przygotuj następujące dane:

1. Liczbę zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019. W przypadku braku zatrudnienia w tym dniu, będziesz mógł wskazać zatrudnienie na dzień 31 lipca 2020, wielkość obrotów netto oraz sumę bilansową netto w 2019 roku (o ile prowadzisz taką ewidencję)

2. Dane firmowe: NIP, REGON, KRS, numer PKD ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który kwalifikuje Cię do programu. Kod PKD nie musi być przeważającym kodem PKD Twojej działalności. Przygotuj też dane korespondencyjne firmy (adres oraz e-mail), które chcesz wskazać PFR do kontaktu z Tobą.

3. Deklaracje na potrzeby UOKIK – wielkość Przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem I do GBER (deklaracja ta nie jest powiązana z wielkością firmy kwalifikującą Cię do Programu), forma prawna firmy oraz kod TERYT gminy dla siedziby Twojej firmy

4. Dane w celu porównania spadku przychodów (możesz wskazać okres, w którym zanotowałeś największy spadek obrotów):

 • dane za okres od 1 października do 31 grudnia 2020  roku do tego samego okresu w 2019 albo,
 • dane za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku do tego samego okresu w 2019

5. W przypadku, gdy Twoja firma kwalifikuje się na potrzeby Programu jako MŚP, będziesz musiał wskazać

 • wysokość przychodów NETTO w miesiącach kalendarzowych:
  • styczeń, luty, marzec, listopad grudzień 2019
  • listopad grudzień 2020
  • styczeń, luty, marzec 2021 (w przypadku Przychodów za miesiąc kalendarzowy, za który na dzień wnioskowania nie ma informacji o jego wysokości musisz oszacować wysokość Przychodów wedle swojej najlepszej wiedzy)
 • wysokość kosztów stałych w miesiącach kalendarzowych:
  • listopad, grudzień 2020
  • styczeń, luty, marzec 2021 (w przypadku miesięcy, dla których nie ma tej informacji w chwili wnioskowania, musisz oszacować ich wysokość wedle swojej najlepszej wiedzy)

6. Dane osoby, która będzie zawierać umowę z PFR w imieniu Twojej firmy. W przypadku, gdy wniosek będzie składała osoba nieumocowana zgodnie z CEIDG/KRS, reprezentacja firmy jest wieloosobowa lub wniosek jest składany na rzecz Spółki Cywilnej będziesz musiał załączyć na wniosku Pełnomocnictwo podpisane elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi zgodnie z reprezentacją a w przypadku Spółek Cywilnych przez wszystkich jej wspólników. Jeśli Twoja firma jest spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną a jej komplementariuszem jest inna spółka, we wniosku musisz załączyć dodatkowo jej KRS.

Ważne! Zanim złożysz wniosek o subwencję, wyślij plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego. Od złożenia plików do złożenia wniosku o subwencję musi upłynąć do 7 dni – organ podatkowy potrzebuje czasu na ich przetworzenie i przekazanie danych do PFR.

Dodatkowe informacje: