Jeśli Twoja firma otrzymała subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR, pamiętaj, aby do 31 grudnia 2020 potwierdzić, że osoba składająca wniosek (i ewentualne odwołania) była uprawniona do reprezentowania Twojej firmy.

 UWAGA: Jeśli nie dopełnisz poniższych formalności do 31 grudnia 2020, Twoja firma będzie zobowiązana zwrócić przyznaną subwencję PFR w całości!

1. Jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą Bank zweryfikuje automatycznie w serwisie CEIDG, czy osoba która złożyła wniosek i zawarła Umowę Subwencji Finansowej, jest właścicielem firmy.

Poprosimy Cię wtedy jedynie o potwierdzenie w systemie Internet Banking, że dane zawarte w CEIDG są zgodne ze stanem faktycznym.

W tej sytuacji nie musisz przesyłać do Banku żadnych dokumentów, musisz jednak potwierdzić swoje dane w systemie Internet Banking.

Pobierz TUTAJ podręcznik opisujący sposób potwierdzenia danych dla jednoosobowych firm w systemie Internet Banking.

Jeśli wniosek PFR został złożony w twoim imieniu przez inną osobę lub Umowa Subwencji została zawarta w Twoim imieniu przez inną osobę, skontaktuj się z bankiem.

 

2. Spółki handlowe (spółki z o.o., komandytowe, jawne, akcyjne) – w przypadku reprezentacji jednoosobowej.

Jeśli złożyłeś wniosek Tarczy PFR lub zawarłeś Umowę Subwencji Finansowej jako wspólnik spółki handlowej i jesteś upoważniony w KRS do jednoosobowego reprezentowania Twojej firmy:

  • pobierz pełny odpis ze strony KRS – wyłącznie w formacie PDF
    uwaga: nie należy podpisywać ani zmieniać pobranego z KRS pliku PDF
  • zamieść pobrany dokument w systemie Internet Banking.

Pobierz TUTAJ podręcznik opisujący sposób przekazania dokumentów dla spółki handlowej w systemie Internet Banking.

Jeśli złożyłeś wniosek Tarczy PFR lub zawarłeś Umowę Subwencji Finansowej jako wspólnik spółki handlowej i twoja spółka posiada reprezentację wieloosobową, czyli wymagane jest oświadczenie woli więcej niż jednego wspólnika lub sposób reprezentacji spółki nie wynika wprost z KRS, to wykonaj czynności opisane w punkcie 3.

 

3. Spółki cywilne oraz spółki handlowe i inne podmioty w przypadku reprezentacji wieloosobowej.

Osoba, która składała wniosek o subwencję PFR lub zawarła Umowę Subwencji Finansowej dla spółki cywilnej lub dla spółki handlowej w przypadku wymaganej reprezentacji wieloosobowej, musi dostarczyć do banku poniższe dokumenty za siebie i wszystkich pozostałych wspólników:

  • wyciąg z CEIDG lub pełny odpis z KRS – wyłącznie w formacie PDF
    uwaga: nie należy podpisywać ani zmieniać pobranego z CEIDG/KRS pliku PDF
  • oświadczenie – wzór druku poniżej, które będzie podpisane notarialnie (lub elektronicznie wyłącznie podpisami kwalifikowanymi) przez wszystkich wspólników, bez względu na postanowienia umowy spółki
  • oświadczenie wraz z odpisem z KRS lub w wydrukami z CEIDG musi być załączone do każdego wniosku/odwołania, które uzyskały pełne lub częściowe przyznanie subwencji

Uwaga: oświadczenie musi być podpisane notarialnie lub elektronicznie – w takim przypadku wyłącznie podpisami kwalifikowanymi.

Wzór oświadczenia znajduje się tutaj – kliknij.

Powyższe dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć do dowolnej placówki banku lub w przypadku użycia kwalifikowanych podpisów elektronicznych przesłać na adres skrzynki email banku.